Menu

Forretningsorden

Forretningsorden for FB Fodbold


FB Fodbold skal være en attraktiv bredde-klub, der gennem stærkt og bredt samarbejde, gode oplevelser samt stort engagement udvikler sportslige og sociale værdier for dens medlemmer og lokale.

 

1. Ledelsen/Bestyrelsen

1.1 
Bestyrelsen skal min. være på 6 medlemmer Max.12 medlemmer, der skal være lige mange medlemmer fra Firehøje IF og Bredsten IF. Der skal være 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 ungdomsledere, dertil kan der være op  til 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra hver klub.

1.2
Formand og næstformand må ikke komme fra samme klub.

1.3
Formanden og næstformanden har kun en stemme hver i bestyrelsen.

1.4 

 • Medlemmer vælges for en 2 årig periode.

 • Formanden er på valg i lige år og næstformanden er på valg i ulige år.

 • Kasseren er på valg i ulige år.

 • Suppleanter vælges hvert år på generalforsamlingen.

   

1.5 
Alle afdelingens aktiviteter og arbejdsopgaver er indarbejdet i en årsplan, som revideres en gang om året.


2. Bestyrelsesmøder

2.1 
Bestyrelsen afholder min. 4-8 møder om året, eller efter behov.

2.2 
Formand/sekretær sender en foreløbelig dagsorden ud - gerne 1 uge før mødet.

2.3 
Dagsorden er med indhold af følgende punkter:

 • Gennemgang af referat fra sidste møde
 • Siden sidst
 • Indkommet post
 • Turnering, stævner, træning
 • Opgaver i flg. aktivitetskalenderen
 • Nyt fra hovedbestyrelsen
 • Økonomi
 • Evt.
 • Næste møde

2.4 
Referat skal skrives og sendes ud til øvrige medlemmer senest 14 dage efter afholdt møde.

2.5 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af medlemmerne er mødt, men det skal være 2 fra hver klub.

2,6
Det vil sige,hvis der eret ulige antal bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøder, så er det sidstnævnte post/person i forhold til rækkefølgen under pkt. 1.1, som ikke har stemmeret på dette møde.

3. Generalforsamlingen

3.1 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i (marts?) måned.

3.2 
Generalforsamlingen annonceres i lokalavisen fælles med de øvrige afdelinger i Firehøje IF og  Bredsten IF ca. 14 dage før.

3.3 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

3.4 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af beretning
 • Forelæggelse af revideret regnskab
 • Behandling af evt. indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Eventuelt

3.5 
På det første bestyrelsesmøde efter afholdt generalforsamling konstituerer den nye bestyrelse sig.                                  (senest en uge efter generalforsamling)

3.6 
Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret på generalforsamlingen.

3.7 
Der skal skriver referat fra generalforsamlingen.


4. Forretningsordnen

4.1 
På det første bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen, gennemgår bestyrelsen foreningens forretningsorden. I den forbindelse, kan forretningsordnen revideres.

5.Firehøje IF og  Bredsten IF (FB Fodbold) afd.

5.1 
Fodbold i Firehøje IF og Bredsten IF (FB Fodbold) er to bredde klub, hvor der er plads til alle. Alle der spiller Fodbold, skal også spille kampe/have spilletid, hvis spilleren ønsker dette.

5.2 
Det er kun bestyrelsesmedlemmer der ansætter og godkender trænere til de enkelte hold. Dermed også aftale vilkår for trænere. Alle børne/ungdoms trænere skal en gang om året udfylde en børneattest.

5.3 
Man spiller på det hold, hvor man årgangsmæssigt hører til, med mindre der ikke er noget hold. Der kan komme nogle forhold, som gør, at man spiller på et andet hold, end man hører til. Det er bestyrelsen der tager bestemmelser til dette.6. Formål for bestyrelsesarbejdet

6.1 
At arbejde for en velfungerende Fodboldafdeling i både Firehøje IF og Bredsten IF såvel økonomisk som socialt og sportsligt. Ligeledes kontakt til og et godt samarbejde med DGI samt JBU/DBU & omegn klubberne.

Udarbejdet af fodboldbestyrelsen Nov 2015

Revideret

 

Luk